mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Undervisning

Undervisnings-miljøprisen 2017

Undervisningsmiljøprisen 2017

På Øregård fokuserer vi løbende på at udvikle læringsmiljøet, så du kan få den bedst mulige gymnasietid og studentereksamen. Vi har bl.a. lavet et forsøg med karakterfrihed i en 1.g-klasse som gav så gode resultater, at alle vores 1.g-klasser nu er karakterfri i grundforløbet.

I 2017 modtog Øregård Undervisningsmiljøprisen for forsøget med karakterfrihed i 1t i 2015/2016. Med prisen fulgte kr. 100.000,- som er gået til det videre arbejde med karakterfrihed.

Se Undervisningsminister Merete Riisager overrække prisen til en morgensamling HER.

Undervisning

Foto: DCUM

Undervisningen

Kunsten at undervise

Det er ikke altid nemt at få eleverne til at holde et skarpt fokus. Men det kan lykkes. Lærerne benytter sig af en lang række forskellige undervisningstekniker såsom Visible Learning, Cooperative Learning, læringsstilsteorier, flow-teknik, Intelligensteori og holistiske og analytiske læringsstrategier. Målet er ligetil: at styrke den individuelle undervisning af eleverne på Øregård.

Lærerne modtager undervisning

Lærerne modtager løbende videreuddannelse. Det sker, så Øregård altid tilbyder den bedst tænkelige faglige undervisning. Det er desuden en af Øregårds største ambitioner hele tiden at knytte den faglige undervisning til det samfund, som ligger uden for klasselokalernes vinduer. Øregård er således en lærende institution – hvor du og resten af Øregårds elever får muligheden for at realisere jeres ambitioner om faglig, social og kulturel udvikling. På Øregård har du kort sagt muligheden for at indfri dine ambitioner om at blive den bedste udgave af dig selv.

Studiecenter

Kunsten at lære

På Øregård får du den basisfærdighed, der kræves for at kunne navigere i det uendelige udbud af informationer, der ligger på nettet. Som googlere har vi vænnet os til ”need for speed”. Men med hurtigheden forsvinder målrettethed og den kildekritiske sans for kvalitet og sandhed.

Søg og du skal finde…

For at kunne finde skal man kunne søge. Og den informationskompetence er i dag blevet en disciplin i sig selv. Det er nemlig ikke bare at google. Du skal på forskellige niveauer kunne søge, samle, strukturere, systematisere og omsætte informationen til brugbar viden. I løbet af dine 3 år på Øregård lærer du at finde informationer og litteratur i såvel egne som andre bibliotekers elektroniske databaser, og du får vejledning i at finde de rigtige informationer på nettet. Du lærer selv at finde, vælge og ikke mindst at vurdere den information, du finder, og du får informationskompetencer, som er vigtige for at løse dine opgaver i gymnasiet, og som du kan bruge i din videre uddannelse.

Fagene

Fagenes uddannelsesmål

De studieretninger, du kan vælge på Øregård, er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene skal tilsammen sikre, at du opnår almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Undervisningsministeriet har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af hvert fags mål og indhold.

Studieplaner

Lærerne på Øregård har derudover udarbejdet en studieplan for hvert fag, hvor du kan få et overblik over hvilke emner, der er gennemgået, hvilke arbejdsformer der er anvendt, og hvordan fagene spiller sammen. Du kan se studieplanerne for alle nuværende klasser i Lectio. Vælg først den ønskede klasse og derefter menupunktet Studieplan i menuen over skemaet.

Karakterfrihed

Karakterfrihed på Øregård

I skoleåret 2015/2016 gennemgik en af Øregårds 1.g-klasser et forløb uden standpunktskarakterer eller karakterer for skriftlige opgaver i ikke-afsluttende fag. Derimod modtog de masser af evaluering og feedback.

Eleverne arbejdede med klart opstillede mål for hvad de skulle kunne. Mål som de løbende blev evalueret på af deres faglærere i bl.a. samfundsfag, engelsk, historie, dansk og matematik.

Til slut fik de, ligesom alle andre elever på skolen, en årskarakter. Men på vejen dertil havde de været i et rum hvor de kunne koncentrere sig om lysten til at lære - og mindre om et tal på et papir.

Forløbet var et forsøg der tog udgangspunkt i forskeren John Hatties pædagogiske teori om ”Synlig Læring” og blev afviklet i tæt samarbejde med to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet.

Forsøget med karakterfrihed gav utroligt gode resultater for klassens trivsel, motivation og lyst til at lære og sluttelig gode resultater for årskarakterer og årsprøver. På den baggrund har Øregård nu indført karakterfrihed i grundforløbet for alle 1.g-klasser.

I 2017 modtog Øregård Undervisningsministeriets Undervisningsmiljøpris for arbejdet med karakterfrihed i 1t. Det er vi meget stolte af!

Læs om principperne bag ”Synlig Læring”, det nuværende karakterfri grundforløb og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse i 15/16:

Om Visible Learning/Synlig Læring:


Artikler om Øregårds karakterfri grundforløb:


Evalueringsrapport om forsøget med en karakterfri klasse i 2015/2016:


Artikler/indslag om Øregårds forsøg med en karakterfri klasse:

5-årigt forløb

5-årigt forløb

Fra 8. klasse på Skovgårdsskolen til 3.g på Øregård

Øregård tilbyder det 5- årige forløb ”Samfund og innovation” i samarbejde med Skovgårdsskolen. Forløbet strækker sig fra 8. klasse på Skovgårdsskolen til 3.g på Øregård, og er til dig, der interesserer dig for mennesker, samfund og kultur.

Undervisningen er innovativ. Det betyder, at du lærer at bruge dine fag og din viden til at finde løsninger i den virkelige verden. Og du lærer at omsætte tankegange, metoder og viden til gode idéer, der skaber værdi for andre.

Dagligdagen foregår dels på Skovgårdsskolen og dels på Øregård. Du vil få alle fag i folkeskolen, men samtidig prøve kræfter med fag i gymnasiet fx samfundsfag, dansk, historie, psykologi og filosofi.

Når du kommer på Øregård i 1.g, forsætter du på Talentudvikling og innovation. Her kan du videreudvikle dine innovative evner, skabe netværk og prøve kræfter med ledelse og entreprenørskab (se længere nede på siden).

Læs mere om det 5-årige forløb, og hvordan du søger optagelse på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Talentudvikling og innovation

Talentudvikling og innovation

Øregård Gymnasium er kendt for engagerede elever, høj faglighed og et stærkt fællesskab. Derfor tilbyder vi et undervisningsforløb uden for dit almindelige skema. Det er til dig, der vil have ekstra udfordringer og derfor kalder vi forløbet for: Talentudvikling og innovation.

Facts om Talentudvikling og innovation:

  • Forløbet varer i halvandet år. Det starter efter grundforløbet og slutter efter 2.g.
  • Forløbet foregår uden for den almindelige undervisning, og der er ikke lektier.
  • Forløbet foregår ikke i eksamenstiden og forstyrrer derfor ikke din eksamenslæsning.
  • Du skal afsætte ca. en halv dag om måneden eller ca. 3 timer hver anden uge.

Talentudvikling og innovation består af 4 forløb, og når det slutter, modtager du et internationalt bevis på, at du har opnået innovative og entreprenante kompetencer.

Du kan læse mere i brochuren Talentudvikling og innovation på Øregård.

MasterClass

MasterClass

De fire gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde forskellige MasterClass-forløb. Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever i de fire gymnasiers 2.g og 3.g klasser. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. MasterClass-forløbene afholdes i efteråret.

Læs mere om den enkelte MasterClass og ansøgningsprocedure og -frist i brochuren HER. N.B.: Der er ændringer til MasterClass i samfundsfag på Øregård: Første gang er den 24. septmeber, mens mødegangen den 1. oktober udgår. For alle mødegange er tidspunktet ændret til kl. 16.15-18.15.

Eksamen

Det ender sådan her!

Det ender sådan her!

Studentereksamen

En studentereksamen består af minimum 9 prøver, inkl. Studieretningsprojektet (SRP) og AT-eksamen, som begge er obligatoriske. Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag, undtagen idræt på C-niveau. Mindst 3 eksaminer skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én.

Efter 2.g skal du have været oppe i mindst to prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, du har faget, der tæller med, dvs. har du været til eksamen i et fag i 1.g - og vælger dette som valgfag i 3.g - tæller 1.g prøven ikke med i de 9.

For at blive indstillet til eksamen, skal du have været studieaktiv i henhold til Øregårds studie- og ordensregler. I Undervisningsministeriets prøve- og eksamenskalender kan du se mulige prøvedatoer for 19/20. Den samlede eksamensplan udmeldes den 16 . maj 2019 og vil kunne ses i Lectio.

I god tid inden der afholdes prøver og eksaminer, bliver du orienteret om retningslinjerne ved mundtlig og skriftlig eksamen på Øregård.