Undervisning

Undervisningen

Kunsten at undervise

Det er ikke altid nemt at få eleverne til at holde et skarpt fokus. Men det kan lykkes. Lærerne benytter sig af en lang række forskellige undervisningstekniker såsom Visible Learning, Cooperative Learning, læringsstilsteorier, flow-teknik, Intelligensteori og holistiske og analytiske læringsstrategier. Målet er ligetil: at styrke den individuelle undervisning af eleverne på Øregård.

Lærerne modtager undervisning

Lærerne modtager løbende videreuddannelse. Det sker, så Øregård altid tilbyder den bedst tænkelige faglige undervisning. Det er desuden en af Øregårds fineste ambitioner hele tiden at knytte den faglige undervisning til det samfund, som ligger uden for klasselokalernes vinduer. Øregård er således en lærende institution – hvor du og resten af Øregårds elever får muligheden for at realisere jeres ambitioner om faglig, social og kulturel udvikling. På Øregård har du kort sagt muligheden for at indfri dine ambitioner om at blive den bedste udgave af dig selv.

Studiecenter

Kunsten at lære

På Øregård får du den basisfærdighed, der kræves for at kunne navigere i det uendelige udbud af informationer, der ligger på nettet. Som googlere har vi vænnet os til ”need for speed”. Men med hurtigheden forsvinder målrettethed og den kildekritiske sans for kvalitet og sandhed.

Søg og du skal finde…

For at kunne finde skal man kunne søge. Og den informationskompetence er i dag blevet en disciplin i sig selv. Det er nemlig ikke bare at google. Du skal på forskellige niveauer kunne søge, samle, strukturere, systematisere og omsætte informationen til brugbar viden. I løbet af dine 3 år på Øregård lærer du at finde informationer og litteratur i såvel egne som andre bibliotekers elektroniske databaser, og du får vejledning i at finde de rigtige informationer på nettet. Du lærer selv at finde, vælge og ikke mindst at vurdere den information, du finder, og du får informationskompetencer, som er vigtige for at løse dine opgaver i gymnasiet, og som du kan bruge i din videre uddannelse.

Fagene

Fagenes uddannelsesmål

De studieretninger, du kan vælge på Øregård, er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene skal tilsammen sikre, at du opnår almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Undervisningsministeriet har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af hvert fags mål og indhold.

Studieplaner

Lærerne på Øregård har derudover udarbejdet en studieplan for hvert fag, hvor du kan få et overblik over hvilke emner, der er gennemgået, hvilke arbejdsformer der er anvendt, og hvordan fagene spiller sammen. Du kan se studieplanerne for alle nuværende klasser i Lectio. Vælg først den ønskede klasse og derefter menupunktet Studieplan i menuen over skemaet.

Karakterfri klasse

Forsøg med karakterfri klasse

I skoleåret 2015/2016 gennemgår en af Øregårds 1.g klasser et forløb uden standpunktskarakterer eller karakterer for skriftlige opgaver i ikke-afsluttende fag. Derimod modtager de masser af evaluering og feedback.

Eleverne arbejder med klart opstillede mål for hvad de skal kunne. Mål som de løbende evalueres på af deres faglærere i bl.a. samfundsfag, engelsk, historie, dansk og matematik.

Til slut får de, ligesom alle andre elever på skolen, en årskarakter. Men på vejen dertil har de været i et rum hvor de kan koncentrere sig om lysten til at lære - og mindre om et tal på et papir.

Forløbet er et forsøg der tager udgangspunkt i forskeren John Hatties pædagogiske teori om ”Synlig Læring” og afvikles i tæt samarbejde med to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Læs om principperne bag ”Synlig Læring” og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse her:

Om Visible Learning/Synlig Læring:


Artikler/indslag om Øregårds forsøg med en karakterfri klasse:

Samfund og innovation

Samfund og innovation

Samfund og innovation er et 5-årigt sammenhængende undervisningsforløb på Skovgårdsskolen og Øregård Gymnasium.

Forløbet starter i 8. klasse og efter 9. klasse er du sikret en plads på en af Øregårds populære samfundsvidenskabelige studieretninger.

Fakta om Samfund og innovation:

  • Du får et 5-årigt sammenhængende undervisningsforløb.
  • Du starter i 8. klasse på Skovgårdsskolen og slutter i 3.g på Øregård Gymnasium.
  • Du har de obligatoriske fag i folkeskolen og aflægger 9. klasses afgangsprøve.
  • Du kommer i en ny klasse, der har øget fokus på faglighed, samfundsfag og innovation i praksis.
  • Du modtager undervisning på Øregård allerede inden gymnasiestart.
  • Du er sikret en plads på en af Øregårds samfundsvidenskabelige studieretninger.
  • Du bliver forberedt til en fremtidig videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter.

Du kan læse mere på Facebooksiden Samfund og innovation og i Gentofte Kommunes brochure 'De femårige gymnasie-/udskolingsforløb'.

MasterClass

MasterClass

De fire gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde forskellige MasterClass-forløb. Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever i de fire gymnasiers 2.g og 3.g klasser. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. MasterClass-forløbene afholdes i efteråret.

Eksamen

Det ender sådan her!

Studentereksamen

En studentereksamen består af minimum 9 prøver, inkl. Studieretningsprojektet (SRP) og AT-eksamen, som begge er obligatoriske. Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag, undtagen idræt på C-niveau. Mindst 3 eksaminer skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én.

Efter 2.g skal du have været oppe i mindst to prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, du har faget, der tæller med, dvs. har du været til eksamen i et fag i 1.g - og vælger dette som valgfag i 3.g - tæller 1.g prøven ikke med i de 9.

For at blive indstillet til eksamen, skal du have været studieaktiv i henhold til Øregårds studie- og ordensregler. I Undervisningsministeriets prøve- og eksamenskalender kan du se mulige prøvedatoer for 15/16. Den samlede eksamensplan udmeldes den 20. maj 2016, og vil kunne ses i Lectio.

I god tid inden der afholdes prøver og eksaminer, bliver du orienteret om retningslinjerne ved mundtlig og skriftlig eksamen på Øregård.