mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Valgfag

Valgfag

Fag og valgfag på Øregård Gymnasium

I løbet af dine tre år på gymnasiet skal du have en række obligatoriske fag og min. to valgfag. Din studieretning udgøres som udgangspunkt af de to A-fag (eller et A- og to B-fag), hvilket fremgår af oversigten herunder.

De obligatoriske fag, som er kernen i din uddannelse, er dansk A, engelsk (mindst B), andet fremmedsprog (mindst B), historie A, oldtidskundskab C, religion C, kunstnerisk fag C, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag C, idræt C, matematik B, fysik C og to andre naturvidenskabelige fag på C-niveau, hvoraf et senere hæves til B-niveau.

På studieretningen Verdenssprog kræves der kun matematik på C-niveau og ikke noget naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

I 2. og 3.g skal du som udgangspunkt vælge minimum to valgfag, afhængigt af hvilken studieretning du har valgt. Hvis du har valgt tysk eller fransk fortsættersprog som andet fremmedsprog, er der mulighed for at vælge dette på A-niveau i 3.g. Hvis du derimod har valgt spansk som andet fremmedsprog, skal du have faget på A-niveau i alle tre år.

Læs om hvert valgfag under oversigten.

Astronomi

Astronomi handler om planeterne i vores solsystem, og hvordan stjernerne har udviklet sig i vores galakse. Vi finder svaret på, om universet har en begyndelse og en ende, og om der er liv på andre planeter i fjerne solsystemer.

Øregård Gymnasium tilbyder astronomi på C-niveau, og alt efter din studieretning kan du vælge astronomi enten i 2. eller 3.g.

Billedkunst

Billedkunst er et kreativt og analytisk fag. Du analyserer billedkunst fra forskellige kunst-perioder og får et godt kendskab til forskellige ismer. Kreativt arbejder du med maleri, foto, skulptur og arkitektur, men du behøver ikke have et kunstnerisk talent for at vælge billedkunst. Billedkunst er et godt supplement til fag som dansk, historie, religion og oldtidskundskab.

På Øregård Gymnasium udbydes billedkunst som et etårigt C-niveaufag i 1.g og på B-niveau i 2. eller 3.g, alt efter hvilken studieretning du har.

Biologi

I biologi lærer du om kroppens opbygning og funktioner, bioteknologi, samt hvordan naturen fungerer. Du arbejder med alt fra arternes oprindelse, evolution og klimaændringernes effekt på livet, som vi kender det, til hvorfor menneskekroppen ser ud og opfører sig, som den gør. Typiske emner er rusmidler, sygdomme, menneskets evolution og miljøproblemer. Undervisningen er en blanding af teori og eksperimenter både i laboratoriet og i naturen.

Biologi på C-niveau er obligatorisk for alle i 2.g. Det kan du hæve til B-niveau i 3.g.

Design og arkitektur

Design og arkitektur er et analytisk og kreativt fag. Faget omfatter sammenhænge mellem design og designhistorie, arkitektur og idéhistoriske strømninger. Du arbejde metodisk med designprocesser i forskellige praktiske øvelser indenfor design og arkitektur.

På Øregård Gymnasium kan du vælge design og arkitektur på C-niveau, og alt efter din studieretning kan du vælge design og arkitektur enten i 2. eller 3.g.

Engelsk

I engelsk lærer du at formulere dig skriftlig og mundtligt på et korrekt og nuanceret engelsk om både almene og faglige emner. Vi skriver og læser meget og arbejder med både sagprosa, film og især litterære tekster af både ældre og nyere engelsksprogede forfattere fra Shakespeare til Zadie Smith.

Øregård Gymnasium udbyder engelsk som et toårigt forløb på B-niveau, som kan hæves til A-niveau i 3.g.

Erhvervsøkonomi

I erhvervsøkonomi lærer du om erhvervslivet med udgangspunkt i forskellige virksomheder. Vi tager fat i aktuelle erhvervsøkonomiske problemstillinger både nationalt og internationalt. Her skal du fx vurdere forskellige virksomheders økonomi og strategi. Vi arbejder med emneområder som marketing, strategi, årsregnskaber, ledelse, organisation, motivation og innovation.

På Øregård Gymnasium kan du vælge erhvervsøkonomi på C-niveau, hvilket vil sige, at du skal have faget i ét år i enten 2. eller 3.g afhængigt af din studieretning.

Filosofi

Ordet filosofi betyder ”kærlighed til visdom” eller ”ven af indsigt”. Faget filosofi beskæftiger sig med livets største og vigtigste spørgsmål: Hvordan skal man leve, hvis ens liv skal være vellykket? Hvad betyder det, når vi hævder, at mennesket har frihed til at tage ansvar for sine valg og sit liv? Hvordan afgør vi, hvad der er etisk rigtig og forkert at gøre? Hvordan skal vi indrette vores samfund, hvis det skal være retfærdigt og godt for alle? I timerne arbejder vi med, hvad de store filosoffer gennem tiden har svaret på disse spørgsmål, og vi diskuterer og filosoferer over, hvordan filosoffernes svar har været med til at gøre os til dem, vi er i dag.

På Øregård Gymnasium kan du vælge filosofi som valgfag på C-niveau i enten 2.g eller 3.g.

Fransk

274 millioner mennesker verden over taler fransk, og 125 millioner er i gang med at lære det. Vil du være en del af det fællesskab? Vil du styrke dit globale udsyn ved at gå på opdagelse i det frankofone univers? Og vil du kunne bygge bro til fransktalende, når engelsk ikke rækker? Så skal du vælge fransk. Her lærer du at kommunikere både mundtligt og skriftligt på et korrekt og nuanceret fransk. Du vil arbejde med de fransktalende landes sprog, kultur og historie både igennem musik, film og fag- og skønlitterære tekster.

Øregård Gymnasium udbyder fransk fortsætter på B-niveau i to år fra 1.g, som du kan hæve til A-niveau i 3.g.

Fysik

I fysik beskriver og forklarer vi forskellige fænomener i verden omkring dig. Vi arbejder med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt eller ufattelig stort. Det kan dreje sig om alt fra de mindste byggesten, stof er lavet af, til de største strukturer i universet såsom sorte huller og galakser. Vi berører de grundlæggende erkendelsesmæssige problemstillinger som de udfordringer, den teknologiske udvikling stiller teknikere og samfundet over for. Det historiske indgår på linje med det aktuelle og det fremtidige. Til at beskrive fænomenerne benyttes en blanding af teori og eksperimenter.

Fysik på C-niveau er obligatorisk for alle i 1.g. På Øregård Gymnasium kan du hæve fysik til B-niveau i enten 2. eller 3.g, alt efter hvilken studieretning du har valgt. Hvis du går på studieretningerne Science eller Biotek, skal du have fysik på B-niveau, hvilket du kan hæve til A-niveau i 3.g.

Idræt

Idræt udfordrer dig, teoretisk og praktisk, i traditionelle og alternative idrætsgrene. Det rækker ind i såvel det samfundsvidenskabelige, det humanistiske og det naturvidenskabelige fakultet og giver dig indblik i, hvilken betydning idræt har både for individ og for samfund. Du bliver undervist i fysiologi, anatomi og bevægelseslære: et godt udgangspunkt for de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

På Øregård Gymnasium kan du vælge idræt på B-niveau i enten 2. eller 3.g.

Innovation

I innovation lærer du om, hvordan man går fra en ide til en plan for at starte sin egen innovative virksomhed. Du lærer, hvordan man omsætter ideer og opfindelser til produkter, og hvordan du finansierer og brander et produkt. Innovation er med andre ord processen, fra du får din ide, til pengene går ind på din bankkonto. Vi arbejder med emner som innovationsformer, idegenerering, forretningsmodeller og innovationsprocesser. I skal derfor også selv lave en virksomhed.

Innovation udbydes som et etårigt C-niveaufag, som du kan vælge i enten 2. eller 3.g.

Kemi

Kemi er læren om grundstoffer og molekyler. Du lærer, hvordan man kontrollerer de kemiske reaktioner, og hvad der holder molekyler sammen. Du kommer til at analysere og vurdere, hvordan vi anvender vores viden til at lave bedre lægemidler og brændstoffer, der ikke forurener, og hvordan vi øger udbyttet i den kemiske produktion. Du vil både arbejde i laboratoriet på skolen og udføre forsøg på eksterne institutioner og virksomheder som fx DTU.

Øregård Gymnasium tilbyder kemi på både C-, B- og A-niveau. Hvis du vælger C-niveau, skal du have faget i et år, B-niveau to år og A-niveau alle tre år.

Latin

I latin kommer du i kontakt med en verden, der på en måde både er langt fra og tæt på den, du kender. Vestlig kultur bygger på den romerske, og den romerske litteratur har inspireret og påvirket europæisk litteratur fra middelalderen til i dag. Det samme gælder de moderne sprog, som både bygger på grundelementer fra den latinske grammatik og den latinske sprogbrug. I latin vil du se, hvor elastisk og udtryksrigt et sprog kan være. Både fordi det latinske sprog i sig selv giver de muligheder, men også fordi romerne var fantastiske forfattere. Nogle af dem er faktisk stadig blandt verdens mest læste overhovedet! I latin kommer du til at arbejde analytisk med grammatik; du lærer at bryde sproget ned i dets bestanddele. Du kommer til at læse ægte latinske tekster fra nogle af de mest læste forfattere i verdenshistorien, og du kommer til at stå ansigt til ansigt med de mennesker, der lagde grundstenene til vores kultur.

På Øregård Gymnasium kan du vælge latin på C-niveau, hvilket vil sige, at du skal have faget i ét år i enten 2. eller 3.g afhængigt af din studieretning.

Matematik

I matematik lærer du at forholde dig både logisk og abstrakt til forskellige problemstillinger. Du lærer at anvende og arbejde med matematiske modeller, der er uundværlige for behandlingen af problemer inden for både naturvidenskab, teknologi og økonomi, og vurdere eller revurdere resultater. Du får redskaberne til analysere og tolke videnskabelige data og lærer, hvordan du bedst anvender data og statistik.

Matematik er i de fleste studieretninger obligatorisk på B-niveau, hvilket vil sige, at du skal have faget i to år fra 1.g, men du har også mulighed for at vælge matematik på A-niveau, så du får matematik i 3.g.

Mediefag

I mediefag beskæftiger vi os med film og TV, både teoretisk og praktisk. I den teoretiske del arbejder vi med spændende emneforløb med fokus på fx Tarantino eller nyere amerikanske tv-serier. I undervisningen ser vi typisk en række eksempler fra film og TV og analyserer dem i forhold til de forskellige filmiske virkemidler. I den praktiske del af undervisningen lærer du filmens forskellige produktionsprocesser at kende, som fx at skrive en god film, at tegne storyboard og at producere en film med varieret filmsprog. Året afsluttes med en eksamensproduktion, som man kan stille op med til Jason Awards, ØG’s svar på Oscar-uddelingen.

Du kan vælge mediefag på C-niveau i 1.g eller som et B-niveaufag i 2. eller 3.g alt efter din studieretning.

Musik

Musik som valgfag tilhører gruppen af kunstneriske og kreative fag og rummer både en praktisk side, hvor vi synger og spiller, og en mere teoretisk side, hvor du lærer at analysere og forstå musik. Det kræver ingen særlige forudsætninger at vælge faget, bortset fra at man skal være ægte interesseret og have lyst til at diskutere, synge, spille og udøve musik sammen med andre.

Musik udbydes som et etårigt C-niveaufag i 1.g eller som et toårigt B-niveaufag.

Naturgeografi

I naturgeografi arbejder du med emner som klima, vand, vejret, vulkaner, tsunamier, energi og global opvarmning i forhold til relevante samfundsmæssige problemstillinger både globalt og nationalt. Du får en forståelse for jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, hvor du lærer om dens opbygning i tektoniske plader og får viden om jordskælv, vulkaner og klimasystemet med vinde og havstrømme. Desuden arbejder vi med globale problematikker som fx konflikter om manglen på rent drikkevand og klimaændringerne og deres konsekvenser. Du lærer at lave feltobservationer, målinger og bruge geofaglige modeller i forbindelse med geofaglige fænomener. Naturgeografi giver dig et indblik i, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes af jordklodens fantastiske naturfænomener.

Du kan vælge naturgeografi som et etårigt C-niveaufag i 2.g eller 3.g. Det kan hæves til B-niveau i 3.g.

Psykologi

Psykologi er et fag, som har mennesket i centrum. Du arbejder med, hvorfor vi mennesker føler, tænker og handler, som vi gør. Er du interesseret i at lære mere om dig selv og få en forståelse for nogle af de uforståelige begivenheder, vi ser i verden? Så er psykologi noget for dig. I psykologi lærer du om individet og samspillet mellem menneske, gruppe og samfund. Vi arbejder med psykologiske teorier om forskellige temaer.

På Øregård Gymnasium udbyder vi psykologi som et etårigt C-niveaufag i enten 2. eller 3.g eller som et toårigt B-niveaufag fra 2.g.

Retorik

Retorik handler om at argumentere. Det handler om at overbevise andre og vide, hvordan den stærke argumentation fungerer. Det handler om at præsentere sine synspunkter eller forretningsideer på en måde som “sælger varen”. Vi arbejder med retorikkens virkemidler, hemmeligheder og manøvrer. Faget er derfor en nødvendighed for enhver, der elsker at diskutere, men hader at tabe en diskussion. Vi ser politiske debatter mellem Clinton og Trump, Kennedy og Nixon, Løkke og Frederiksen og analyserer argumenter, kropssprog og toneleje.

Øregård Gymnasium udbyder retorik som et etårigt C-niveaufag i enten 2. eller 3.g.

Samfundsfag

I samfundsfag lærer du at analysere og vurdere sociologiske og politiske problemstillinger fra både ind- og udland. Du kommer til at beskæftige dig med nogle af samfundsvidenskabens hovedspørgsmål: Hvordan er samfund mulige, og hvorfor er mennesket på samme tid både et social og et egoistisk individ? Og du lærer at analysere, hvordan det påvirker vores adfærd ud fra et sociologisk perspektiv. Vi tager udgangspunkt i aktuelle samfundsfaglige teorier og emner fra den virkelige verden og sætter fokus på aktuelle økonomiske, klimamæssige eller ressourcemæssige kriser, kulturelle konflikter eller krige og på, hvordan vi kan forholde sig til verdens udvikling i et samfundsfagligt perspektiv.

Øregård Gymnasium udbyder samfundsfag på enten B- eller A-niveau, og du skal derfor enten have faget i to eller tre år.

Spansk

Hola, ¿Qué tal? Spansk er et verdenssprog, der strækker sig fra Californien i USA til Argentina i Sydamerika, og fra Barcelona til Málaga. I undervisningen lærer du både at tale og skrive spansk, at forstå de spansktalende landes kulturer og historie gennem musik, film og fag- og skønlitterære tekster og at synge spanske fodboldsange. ¡Vamos!

Øregård Gymnasium udbyder spansk på A-niveau. Dvs. at hvis du vælger spansk, skal du have det i tre år.

Tysk

Vil du gerne kunne tale med en af Danmarks vigtigste samhandelspartnere? Øregård Gymnasium udbyder tysk fortsætter som et toårigt forløb på B-niveau, som kan hæves til A-niveau i 3g. Her lærer du at tale og skrive Mozart, Angela Merkel og Mario Götzes sprog gennem litteratur, film og musik. Du vil arbejde i dybden med det tyske sprog for at forbedre dine sprogfærdigheder og med de tysksprogede landes kultur og historie i et aktuelt og historisk perspektiv.